FARMINGTON, Mo. – Check out this gorgeous view of downtown Farmington, Missouri, courtesy of our Clement Auto Group DroneFOX.